محصولات شرکت شفایاب گستر

محصولات شرکت شفایاب گستر

نام دارو تولید کننده نام ژنریک نظرسنجی
GLUCOBAY Tablet 100 mg [قرص گلوکوبای 100 میلی گرم] BAYER SCHERING PHARMA Acarbose به زودی ...
GLUCOBAY Tablet 50 mg [قرص گلوکوبای 50 میلی گرم] BAYER SCHERING PHARMA Acarbose به زودی ...
FORTEO Injection,Solution 250 mcg/ml,2.4 ml [آمپول فورتئو 250 میکروگرم/میلی لیتر 2.4 میلی لیتر] LILLY Teriparatide به زودی ...
GADOVIST Injection 604.72 mg/ml,15 ml [آمپول گادوویست 604.72 میلی گرم/میلی لیتر 15میلی لیتر] SCHERING PHARMA AG Gadobutrol به زودی ...
GADOVIST Injection 604.72 mg/ml,7.5 ml [آمپول گادوویست 604.72 میلی گرم/میلی لیتر 7.5 میلی لیتر] SCHERING PHARMA AG Gadobutrol به زودی ...
DECUTAN Capsule 20 mg [کپسول دکوتان 20 میلی گرم] ACTAVIS Isotretinoin به زودی ...
ELIDEL Cream 1%,Topical 15 g [کرم موضعی الیدل 1% 15 گرم] NOVARTIS PHARMA Pimecrolimus به زودی ...
EXTAVIA Injection,Powder,Lyophilized 250 mcg/ml [پودر آماده تزریق اکستاویا 250 میکروگرم/میلی لیتر] NOVARTIS EUROPHARM LTD Interferon Beta-1-B به زودی ...
HYPOTEARS PLUS SDU Drop,Ophthalmic 50 mg/ml,0.4 ml,20 Units [قطره چشمی تک دوز هایپوتیرز پلاس اس دی یو] NOVARTIS Polyvinyl Alcohol or Hydroxypropyl Methylcellulose به زودی ...
MOBIC Tablet 15mg [قرص موبیک 15 میلی گرم] BOEHRINGER Meloxicam به زودی ...
MOBIC Tablet 7.5mg [قرص موبیک 7.5 میلی گرم] BOEHRINGER Meloxicam به زودی ...
NANOTIV Injection,Powder,Lyophilized 1000 IU [پودر آماده تزریق نانوتیو 1000 واحد] OCTAPHARMA Factor IX به زودی ...
NANOTIV Injection,Powder,Lyophilized 500 IU [پودر آماده تزریق نانوتیو 500 واحد] OCTAPHARMA Factor IX Complex به زودی ...
EXCEDRIN Tablet 250/65/250 mg [قرص اکسدرین 250/65/250 میلی گرم] NOVARTIS CONSUMER HEALTH Acetaminophen به زودی ...
NEOTIGASONE Capsule 10 mg [کپسول نئوتیکازون 10 میلی گرم -نئوتیگازون] ACTAVIS Acitretin به زودی ...
NEOTIGASONE Capsule 25 mg [کپسول نئوتیکازون 25 میلی گرم-نئوتیگازون] ACTAVIS Acitretin به زودی ...
OCTALBIN Injection,Solution 20%, 50 ml [محلول تزریقی اوکتالبین 20% 50 میلی لیتر-اکتالبین] OCTAPHARMA Albumin به زودی ...
TRASYLOL Injection 10,000 KIU/ml,50 ml vial [ویال تراسیلول 10000واحد/میلی لیتر 50 میلی لیتر] BAYER SCHERING PHARMA Aprotinin به زودی ...
AMPHOTEC Injection ,Powder,Lyophilized 50 mg [پودر قابل تزریق آمفوتک 50 میلی گرم] THREE RIVERS PHARMACEUTICALS Amphotericin B به زودی ...
ATRACURIUM Injection 10mg/ml,2.5 ml [آمپول آتراکوریوم 10میلی گرم/میلی لیتر 2.5 میلی لیتر] HOSPIRA Atracurium Besilate به زودی ...
ATRACURIUM Injection 10mg/ml, 5 ml [آمپول آتراکوریوم 10میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] HOSPIRA Atracurium Besilate به زودی ...
MIACALCIC Spray 200 IU/dose,Nasal [اسپری بینی میاکلسیک 200واحد/دوز] NOVARTIS Calcitonin به زودی ...
MIACALCIC Injection 50 IU/ml [آمپول میاکلسیک 50واحد/میلی لیتر] NOVARTIS Calcitonin به زودی ...
TEGRETOL Syrup 100 mg/5 ml,250 ml [شربت تگرتول 100میلی گرم/5میلی لیتر 250میلی لیتر] NOVARTIS Carbamazepine به زودی ...
TEGRETOL 200 MG Tablet [قرص آهسته رهش تگرتول 200میلی گرم] NOVARTIS Carbamazepine به زودی ...
TEGRETOL 400 MG Tablet [قرص آهسته رهش تگرتول 400میلی گرم] NOVARTIS Carbamazepine به زودی ...
SANDIMMUN NEORAL Capsule 100 mg [کپسول ساندیمون نئورال 100 میلی گرم] NOVARTIS Ciclosporin به زودی ...
SANDIMMUN NEORAL Capsule 25 mg [کپسول ساندیمان نیورال 25 میلی گرم] NOVARTIS Ciclosporin به زودی ...
SANDIMMUN NEORAL Capsule 50 mg [کپسول ساندیمون نئورال 50 میلی گرم] NOVARTIS Ciclosporin به زودی ...
RITALIN Tablet 10 mg [قرص ریتالین 10 میلی گرم] NOVARTIS Methylphenidate به زودی ...
ADALAT LA Tablet 30 mg,Extended Release [قرص آهسته رهش آدالات ال آ 30میلی گرم] BAYER SCHERING PHARMA Nifedipine به زودی ...
LEPONEX Tablet 100 mg [قرص لپونکس 100 میلی گرم] NOVARTIS Clozapine به زودی ...
ANDROCUR Tablet 50 mg [قرص آندروکور 50 میلی گرم] BAYER SCHERING PHARMA Cyproterone Acetate به زودی ...
DIANE-35 Tablet 2 mg/0.035 mg [قرص دیان-35] BAYER SCHERING PHARMA Cyproterone Compound به زودی ...
DESFERAL Injection,Powder 500 mg [پودر قابل تزریق دسفرال 500 میلی گرم] NOVARTIS Deferoxamine به زودی ...
DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE Enema 10 mg [انما دیازپام دستین رکتال تیوب 10میلی گرم] DESITIN Diazepam به زودی ...
DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBE Enema 5 mg [انما دیازپام دستین رکتال تیوب 5 میلی گرم] DESITIN Diazepam به زودی ...
PERSANTIN Injection 5 mg/ml,2 ml [آمپول پرزانتین 5 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر] BOEHRINGER INGELHEIM Dipyridamole به زودی ...
DOCETAXEL HOSPIRA Injection 80 mg-8 ml [آمپول دوستاکسل هوسپیرا 80 میلی گرم] HOSPIRA Docetaxel به زودی ...
DOCETAXEL HOSPIRA Injection 160 mg-16 ml [آمپول داستاکسل هوسپیرا 160 میلی گرم] HOSPIRA Docetaxel به زودی ...
DOCETAXEL HOSPIRA Injection 20 mg-2 ml [آمپول داسه تاکسل هوسپیرا 20 میلی گرم] HOSPIRA Docetaxel به زودی ...
OCTANATE Injection,Powder,Lyophilized 500 U [پودر قابل تزریق اکتانات 500 واحد] OCTAPHARMA Factor VIII به زودی ...
OCTAGAM Injection 50 mg/ml,50 ml [ویال اکتاگام 2.5 گرم/ 50 میلی لیتر - اوکتاگام] OCTAPHARMA Normal Immunoglobulins به زودی ...
OCTAGAM Injection 50 mg/ml,100 ml [ویال اوکتاگام 5 گرم / 100 میلی لیتر - اکتاگام] OCTAPHARMA Normal Immunoglobulins به زودی ...
SANDIMMUN NEORAL Solution,Oral 100 mg/ml,50 ml [محلول خوراکی ساندیمون نئورال 100 میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر] NOVARTIS Ciclosporin به زودی ...
PETNIDAN Capsule 250 mg [کپسول پتنیدان 250 میلی گرم] DESITIN Ethosuximide به زودی ...
KOGENATE Injection,Powder,Lyophilized 500 IU [پودر قابل تزریق کوگنات 500 واحد] BAYER Factor VIII به زودی ...
KOGENATE Injection,Powder,Lyophilized 250 IU [پودر قابل تزریق کوگنات 250 واحد] BAYER Factor VIII به زودی ...
FORADIL Inhaler/Capsule 12 mcg [کپسول استنشاقی فورادیل 12 میکروگرم] NOVARTIS Formoterol به زودی ...
GEMCITABINE HOSPIRA Injection,Powder 1g [پودر قابل تزریق جمسیتابین هوسپیرا 1 گرم] HOSPIRA Gemcitabine به زودی ...
GEMCITABINE HOSPIRA Injection,Powder 200 mg [پودر قابل تزریق جمسیتابین هوسپیرا 200 میلی گرم] HOSPIRA Gemcitabine به زودی ...
CHORIOMON Injection,Powder 5000 U [پودر قابل تزریق کوریومون 5000 واحد] IBSA Human Chorionic Gonadotrophin به زودی ...
PROLUTON DEPOT Injection 250 mg/ml [آمپول پرولوتون دپوت 250میلی گرم/میلی لیتر (پرلوتون دپو)] BAYER SCHERING PHARMA Hydroxyprogesterone Caproate به زودی ...
GLIVEC Tablet 100 mg [قرص گلیوک 100 میلی گرم] NOVARTIS Imatinib به زودی ...
ATROVENT Inhaler 20 mcg/dose,200MD [اسپری آتروونت 20میکروگرم/دوز 200دوز] BOEHRINGER INGELHEIM Ipratropium Bromide به زودی ...
IRINOTECAN Injection 20 mg/ml,2 ml [آمپول ایرینوتکان 20میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر] HOSPIRA Irinotecan به زودی ...
IRINOTECAN Injection 20 mg/ml,5 ml [آمپول ایرینوتکان 20میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] HOSPIRA Irinotecan به زودی ...
ZADITEN Eye Drop 0.25 mg/ml [قطره چشمی زادیتن 0.25میلی گرم/میلی لیتر] NOVARTIS Ketotifen به زودی ...
ZADITEN Syrup 1 mg/5 ml [شربت زادیتن 1میلی گرم/5میلی لیتر] NOVARTIS Ketotifen به زودی ...
ZADITEN Tablet 1 mg [قرص زادیتن 1میلی گرم] NOVARTIS Ketotifen به زودی ...
FEMARA Tablet 2.5mg [قرص فمارا 2.5میلی گرم] NOVARTIS Letrozole به زودی ...
MERIONAL Injection,Powder,Lyophilized [پودر لئوفیلیزه مریونال] IBSA Menotropins به زودی ...
NICOTINELL TTS 30 Patch,Extended Release ,Transdermal 21mg/24 hour [پچ ترنس درمال آهسته رهش نیکوتینل تی تی اس 30] NOVARTIS CONSUMER HEALTH Nicotine به زودی ...
NICOTINELL TTS 20 Patch,Extended Release ,Transdermal 14 mg/24 hour [پچ ترنس درمال آهسته رهش نیکوتینل تی تی اس 20] NOVARTIS CONSUMER HEALTH Nicotine به زودی ...
NICOTINELL TTS 10 Patch,Extended Release ,Transdermal 7 mg/24 hour [پچ ترنس درمال آهسته رهش نیکوتینل تی تی اس 10] NOVARTIS CONSUMER HEALTH Nicotine به زودی ...
NIMOTOP Tablet 30 mg [قرص نیموتوپ 30میلی گرم] BAYER SCHERING PHARMA Nimodipine به زودی ...
NIMOTOP Injection 0.2 mg/ml ,50 ml [ویال نیموتوپ 0.2میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر] BAYER SCHERING PHARMA Nimodipine به زودی ...
SANDOSTATIN LAR Injection,Powder,Extended Release 20 mg [پودر قابل تزریق آهسته رهش ساندوستاتین لار 20میلی گرم] NOVARTIS Octreotide Acetate به زودی ...
SANDOSTATIN LAR Injection,Powder,Extended Release 30 mg [پودر قابل تزریق آهسته رهش ساندوستاتین لار 30میلی گرم] NOVARTIS Octreotide Acetate به زودی ...
SANDOSTATIN Injection 50 mcg/ml [آمپول ساندوستاتین 50 میکروگرم/میلی لیتر] NOVARTIS Octreotide Acetate به زودی ...
ZYPREXA Tablet 10 mg [قرص زیپرکسا 10 میلی گرم] ELI LILLY Olanzapine به زودی ...
ZYPREXA Tablet 5 mg [قرص زیپرکسا 5 میلی گرم] ELI LILLY Olanzapine به زودی ...
OXALIPLATIN HOSPIRA Injection,Solution 5 mg/ml,20 ml [ویال اگزالی پلاتین هوسپیرا 5میلی گرم/میلی لیتر 20میلی لیتر] HOSPIRA Oxaliplatin به زودی ...
OXALIPLATIN HOSPIRA Injection,Solution 5 mg/ml,10 ml [ویال اگزالیپلاتین هوسپیرا 5میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر] HOSPIRA Oxaliplatin به زودی ...
OXALIPLATIN MAYNE Injection,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین میلان 50 میلی گرم] HOSPIRA Oxaliplatin به زودی ...
OXALIPLATIN MAYNE Injection,Powder 100 mg [پودر قابل تزریق اگزالی پلاتین ماین 100 میلی گرم] HOSPIRA Oxaliplatin به زودی ...
ANZATAX Injection 6 mg/ml,50 ml [ویال آنزاتاکس 6میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر] HOSPIRA Paclitaxel به زودی ...
ANZATAX Injection 6 mg/ml,25 ml [ویال آنزاتکس 6میلی گرم/میلی لیتر 25 میلی لیتر] HOSPIRA Paclitaxel به زودی ...
ANZATAX Injection 6 mg/ml,5 ml [آمپول آنزاتاکس 6میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] HOSPIRA Paclitaxel به زودی ...
PAMIDRONATE Injection 30 mg [آمپول پامیدرونات 30 میلی گرم] HOSPIRA Pamidronate به زودی ...
PAMIDRONATE Injection 90 mg [آمپول پامیدرونیت 90 میلی گرم] HOSPIRA Pamidronate به زودی ...
LUMINAL Injection 200 mg/ml [آمپول لومینال 200میلی گرم/میلی لیتر] DESITIN Phenobarbital به زودی ...
SIFROL ER Tablet 1.5 mg [قرص انتریک ریلیز سیفرول 1.5 میلی گرم] BOEHRINGER INGELHEIM Pramipexole به زودی ...
SIFROL ER Tablet 0.75 mg [قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.75 میلی گرم] BOEHRINGER INGELHEIM Pramipexole به زودی ...
SIFROL ER Tablet 0.375 mg [قرص انتریک ریلیز سیفرول 0.375 میلی گرم] BOEHRINGER INGELHEIM Pramipexole به زودی ...
SIFROL Tablet 0.088 mg -0.125mg [قرص سیفرول 0.088 میلی گرم -0.125میلی گرم] BOEHRINGER INGELHEIM Pramipexole به زودی ...
SIFROL Tablet 0.7mg-1 mg [قرص سیفرول 0.7میلی گرم -1 میلی گرم] BOEHRINGER INGELHEIM Pramipexole به زودی ...
SIFROL Tablet 0.18 mg -0.25mg [قرص سیفرول 0.18 میلی گرم - 0.25 میلی گرم] BOEHRINGER INGELHEIM Pramipexole به زودی ...
LISKANTIN Tablet 250 mg [قرص لیسکانتین 250 میلی گرم] DESITIN Primidone به زودی ...
LISKANTIN SAFT Suspension 125mg/5ml ,250 ml [سوسپانسیون لیسکانتین 125 میلی گرم/5میلی لیتر 250 میلی لیتر] DESITIN Primidone به زودی ...
EXELON Capsule 6 mg [کپسول اگزلون 6 میلی گرم] NOVARTIS Rivastigmine به زودی ...
EXELON Capsule 4.5 mg [کپسول اگزلون 4.5 میلی گرم] NOVARTIS Rivastigmine به زودی ...
EXELON Capsule 3 mg [کپسول اگزلون 3 میلی گرم] NOVARTIS Rivastigmine به زودی ...
EXELON Capsule 1.5 mg [کپسول اگزلون 1.5 میلی گرم] NOVARTIS Rivastigmine به زودی ...
CIALIS Tablet 20 mg [قرص سیالیس 20 میلی گرم] ELI LILLY Tadalafil به زودی ...
LAMISIL Tablet 250 mg [قرص لامیزیل 250 میلی گرم] NOVARTIS Terbinafine به زودی ...
LAMISIL Solution,Topical 1%(Spray),15 ml [اسپری موضعی لامیزیل 1% 15میلی لیتر] NOVARTIS Terbinafine به زودی ...
LAMISIL Solution,Topical 1%(Spray),30 ml [اسپری موضعی لامیزیل 1% 30 میلی لیتر] NOVARTIS Terbinafine به زودی ...
LAMISIL Cream,Topical 1%,Tube 15 g [کرم موضعی لامیزیل 1% 15گرم] NOVARTIS Terbinafine به زودی ...
LAMISIL ONCE Solution,Topical 1%,Tube 4 g [محلول موضعی لامیزیل وانس 1% 4 گرم] NOVARTIS Terbinafine به زودی ...
SYNACHTHEN DEPOT Injection,Suspension 1 mg/ml [سوسپانسیون تزریقی سیناکتن دپو 1میلی گرم/میلی لیتر] NOVARTIS Tetracosactide به زودی ...
SPIRIVA Inhaler 18 mcg/capsule [کپسول استنشاقی اسپیریوا 18میکروگرم] BOEHRINGER INGELHEIM Tiotropium به زودی ...
SIRDALUD Tablet 4 mg [قرص سیردالود 4 میلی گرم] NOVARTIS Tizanidine به زودی ...
TRADOLAN Tablet 50 mg [قرص ترادولان 50 میلی گرم] LANNACHER HEILITTEL Tramadol به زودی ...
NAVOBAN Injection 5 mg/5 ml [آمپول ناووبان 5میلی گرم/5میلی لیتر] NOVARTIS Tropisetron به زودی ...
NAVOBAN Capsule 5 mg [کپسول ناوبان 5 میلی گرم] NOVARTIS Tropisetron به زودی ...
FOSTIMON Injection 75 IU FSH [آمپول فوستیمون 75واحد اف اس اچ] IBSA Urofollitropin به زودی ...
ORLEPT LA Tablet 500 mg,Extended Release [قرص آهسته رهش اورلپت ال آ 500 میلی گرم] DESITIN Sodium Valproate به زودی ...
ORFIRIL LONG Capsule 300 mg,Extended Release [کپسول آهسته رهش اورفیریل 300 میلی گرم] DESITIN Sodium Valproate به زودی ...
ORFIRIL Injection 100 mg/ml,10 ml [آمپول اورفیریل 100 میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر] DESITIN Sodium Valproate به زودی ...
ORFIRIL Injection 100 mg/ml,3 ml [آمپول اورفیریل 100 میلی گرم/میلی لیتر 3میلی لیتر] DESITIN Sodium Valproate به زودی ...
ORFIRIL SAFT Syrup 300 mg/5 ml [شربت اورفیریل سافت 300میلی گرم/5میلی لیتر] DESITIN Sodium Valproate به زودی ...
ORLEPT Tablet 200 mg,Entric Coated [قرص انتریک کوتد اورلپت 200 میلی گرم] DESITIN Sodium Valproate به زودی ...
DIOVAN Tablet 160 mg [قرص دیووان 160 میلی گرم] NOVARTIS Valsartan به زودی ...
DIOVAN Tablet 80 mg [قرص دیووان 80 میلی گرم] NOVARTIS Valsartan به زودی ...
VINORELBINE Injection 10 mg/ml,1 ml [آمپول وینورلبین 10میلی گرم/میلی لیتر 1میلی لیتر] HOSPIRA Vinorelbine به زودی ...
VINORELBINE Injection 10 mg/ml,5 ml [آمپول وینورلبین 10 میلی گرم/میلی لیتر 5میلی لیتر] HOSPIRA Vinorelbine به زودی ...
ACLASTA Injection 50 mcg/ml,100 ml [ویال آکلاستا 50میکروگرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر] NOVARTIS Zoledronic Acid به زودی ...
ZOMETA Injection,Powder 4 mg [پودر قابل تزریق زومتا 4 میلی گرم] NOVARTIS Zoledronic Acid به زودی ...
ISICOM 100 Tablet 100/25 mg [قرص ایزیکام 100 میلی گرم] DESITIN Levodopa-C به زودی ...
ISICOM 250 Tablet 250/25 mg [قرص ایزیکام 250 میلی گرم] DESITIN Levodopa-C به زودی ...
Effervescent Tablet Ca-C 1000 Sandoz [قرص جوشان کلسیم-سی 1000] SANDOZ Vitamin C به زودی ...
STALEVO Tablet150/37.5/200mg [قرص استالوو 150/37.5/200 میلی گرم] NOVARTIS PHARMA Levodopa+Carbidopa+Entacapone به زودی ...
STALEVO Tablet100/25/200mg [قرص استالوو 100/25/200 میلی گرم] NOVARTIS PHARMA Levodopa+Carbidopa+Entacapone به زودی ...
STALEVO Tablet 50/12.5/200mg [قرص استالوو 50/12.5/200 میلی گرم] NOVARTIS PHARMA Levodopa+Carbidopa+Entacapone به زودی ...
DBL-GEMCITABINE Injection,Solution 200 mg [آمپول دی بی ال-جمسیتابین 200 میلی گرم] HOSPIRA Gemcitabine به زودی ...
DBL-GEMCITABINE Injection,Solution 1 g [آمپول دی بی ال-جمسیتابین 1 گرم] HOSPIRA Gemcitabine به زودی ...
DBL-GEMCITABINE Injection,Solution 2 g [آمپول دی بی ال-جمسیتابین 2 گرم] HOSPIRA Gemcitabine به زودی ...
RHESONATIV Injection 250mcg/2 ml(1250 IU) [آمپول رزونیتیو 250 میکروگرم/2 میلی لیتر 1250 واحد] OCTAPHARMA Anti-D Immunoglobulin-IM به زودی ...
EXJADE Tablet 125 mg [قرص اکسجاد 125 میلی گرم] NOVARTIS Deferasirox به زودی ...
EXJADE Tablet 250 mg [قرص اکسجید 250 میلی گرم] NOVARTIS Deferasirox به زودی ...
EXJADE Tablet 500 mg [قرص اکسجید 500 میلی گرم] NOVARTIS Deferasirox به زودی ...
AGGRENOX® Capsule 200/25 mg,Extended Release [کپسول آهسته رهش آگره نوکس 200/25 میلی گرم] BOEHRINGER INGELHEIM Dipyridamol+ASA به زودی ...
YASMIN Tablet 3/0.03 mg [قرص یاسمین 3/0.03 میلی گرم] BAYER Drospirenone+Ethinylestradiol به زودی ...
YAZ Tablet 3/0.02 mg [قرص یاز 3/0.02 میلی گرم] BAYER Drospirenone+Ethinylestradiol به زودی ...
NEXAVAR Tablet 200 mg [قرص نگزاوار 200 میلی گرم] BAYER Sorafenib به زودی ...
SYNACTHEN Injection 250 mcg/ml,1 ml [آمپول سیناکتن 250 میکروگرم/میلی لیتر 1 میلی لیتر] NOVARTIS Tetracosactide به زودی ...
TOBI PODHALER Powder 28 m,Inhalation [پودر استنشاقی توبی پودهالر 28 ام] NOVARTIS Tobramycin به زودی ...
REMIFENTANIL HOSPIRA Injection,Powder 5mg [پودر قابل تزریق رمی فنتانیل هوسپیرا 5 میلی گرم] HOSPIRA Remifentanil به زودی ...
REMIFENTANIL HOSPIRA Injection,Powder 2mg [پودر قابل تزریق رمی فنتانیل هوسپیرا 2 میلی گرم] HOSPIRA Remifentanil به زودی ...
REMIFENTANIL HOSPIRA Injection,Powder 1mg [پودر قابل تزریق رمی فنتانیل هوسپیرا 1 میلی گرم] HOSPIRA Remifentanil به زودی ...
MYFORTIC Tablet, Delayed Release 360 mg [قرص آهسته رهش مایفورتیک 360 میلی گرم] NOVARTIS Mycophenolate Mofetil به زودی ...
MYFORTIC Tablet, Delayed Release 180 mg [قرص آهسته رهش مایفورتیک 180 میلی گرم] NOVARTIS Mycophenolate Mofetil به زودی ...
FORTIMEL NEUTRAL® 335 G POWD [پودر فورتيمل بدون طعم® 335 گ] Nutrition به زودی ...
FORTIMEL VANILLA® 335 G POWD [پودر فورتيمل وانيلي® 335 گ] Nutrition به زودی ...
Neuro Aid II MLC 901 Capsule [کپسول نورواید ام ال سی 901] Astragalus membranaceus + Salvia miltiorrhiza+ Paeonia lactiflora. + Ligusticum chuanxiong+ Angelicae sinensis+ Carthamus tinctorius+ Prunus persica+ Polygala tenuifolia+ Acorus tatarinowii به زودی ...
TOBRADEX Eye Drop 3mg/ml/1mg/ml, 5ml [قطره چشمی توبرادکس 3+1میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] ALCON Tobramycin+Dexamethasone به زودی ...
AMBISOME Injection ,Powder 50 mg [پودر قابل تزریق آمبی سوم 50 میلی گرم] GILEAD SCIENCES Amphotericin B به زودی ...
AZARGA Drop 10 +5mg/ml,Ophthalmic, 5ml [قطره چشمی آزارگا 5+10 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر] ALCON Brinzolamid+Timolol به زودی ...
SANDIMMUN® 50MG/1ML AMP [آمپول ساندیمون 50میلی گرم/میلی لیتر] NOVARTIS Ciclosporin به زودی ...
SANDIMMUN® 250MG/5ML AMP [آمپول ساندیمون 250میلی گرم/ 5 میلی لیتر] NOVARTIS Ciclosporin به زودی ...
PROLUTEX 25MG AMP [آمپول پرولوتکس 25 میلی گرم] Other-سایر Progesterone به زودی ...
VIGAMOX 0.5% 5ML OPH DROP [قطره چشمی ویگاموکس 0.5% 5میلی لیتر] ALCON Moxifloxacin به زودی ...
PROLUTON DEPOT 500MG/2ML AMP [آمپول پرولوتون دپو 500 میلی گرم/2 میلی لیتر (پرلوتون دپو)] BAYER SCHERING PHARMA Hydroxyprogesterone Caproate به زودی ...
ABASAGLAR KWIKPEN 100IU/ML PEN [قلم آباساگلار کویی پن 100واحد/میلی لیتر 3 میلی لیتر] ELI LILLY Insulin به زودی ...
Nourkrin For Women Extra Strength Tablet [قرص نورکرین خانم ها اکسترا استرنس] PHARMA MEDICO Multivitamin preparation به زودی ...
Dynamisan Novartis Tablet [قرص دینامیزان نوارتیس] NOVARTIS Multivitamin preparation به زودی ...
TRAJENTA 5 MG Tablet [قرص تراجنتا 5 میلی گرم] BOEHRINGER INGELHEIM Linagliptin به زودی ...
JARDIANCE 10 MG Tablet [قرص جاردیانس 10 میلی گرم] BOEHRINGER INGELHEIM Empagliflozin به زودی ...
JARDIANCE 25 MG Tablet [قرص جاردیانس 25 میلی گرم] BOEHRINGER INGELHEIM Empagliflozin به زودی ...
SOVALDI 400 MG Tablet [قرص سوالدی 400 میلی گرم] GILEAD Sofosbuvir به زودی ...
NEXAVAR 200 MG Tablet [قرص نکساوار 200 میلی گرم] BAYER Sorafenib به زودی ...
TASIGNA 200 MG Capsule [کپسول تاسیگنا 200 میلی گرم] NOVARTIS Sunitinib به زودی ...
تازه های دارویی
اخبار شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب