پودر قابل تزریق آمفوتک 50 میلی گرم


AMPHOTEC Injection ,Powder,Lyophilized 50 mg

THREE RIVERS PHARMACEUTICALS [ امریکا ]
شفایاب گستر
داروهای ضد قارچ

THREE RIVERS PHARMACEUTICALS

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب