سرم تزریقی سدیم کلراید داروپخش 0.9% نیم لیتری

SODIUM CHLORIDE 0.9% DP 0.5L INF P-BOTTLE

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
الکترولیت ها

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب