ویال ویزودیکس 320 میلی گرم ید/میلی لیتر 50 میلی لیتر

VISODIX 320MGI/ML 50ML VIAL

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
مواد حاجب

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب