قرص گریزئوفولوین دی پی 125 میلی گرم

GRISEOFULVIN DP 125MG TAB

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد قارچ

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب