سوسپانسیون پیروی ساید 50میلی گرم/5 میلی لیتر

PYRVICIDE 50MG/5ML SUSP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد کرم

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب