قطره چشمی بریمونیدین دی پی 0.2%

BRIMONIDINE DP 0.2% OPH DROP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

دارو پخش - کارخانه

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب