کپسول ریواستیگمین دی پی 3 میلی گرم

RIVASTIGMINE DP 3MG CAP

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای ضد زوال عقل

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب