آمپول آتراکوریوم داروپخش 50 میلی گرم/5 میلی لیتر

ATRACURIUM DP 50MG/5ML Amp

دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
داروهای مسدود کننده عصب- عضله

دارو پخش - کارخانه

برند های مرتبط از این شرکت

سایر برند های این شرکت

تدوین فرمولاری دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه دارویاب